چاپ کتاب 09120617283

#نکته
آگاه از/آگاه به
در فارسی امروز گرایشی هست به اینکه میان آگاهی (آگاه) از و آگاهی (آگاه) به فرق بگذارند. اوّلی را به‌معنای اطلاع ساده به‌کار می‌برند و دوّمی را در مفهومی عمیق‌تر از اطّلاع و تقریباً مرادفِ «شعور» و «معرفت جامع» استعمال می‌کنند:
«از این مطلب آگاهی دارد»؛ یعنی «از این مطلب خبر دارد»، امّا «به این مطلب آگاهی دارد»؛ یعنی «به این مطلب آگاهی دارد»؛ یعنی «به این مطلب، علم وقوف کامل دارد».