• 924

    چاپ کتاب

ناشران انتفاعی و ناشران غیر انتفاعی

ناشران انتفاعی و غیر انتفاعی

 هدف ناشران انتفاعی از نشر کتاب، منفعت از راه نشر و فروش کتاب است و هدف ناشران غیرانتفاعی، جز این. ناشران غیرانتفاعی با سرمایه ای به کار می پردازند که صاحبان آن، سرمایه خود را به قصد سوداندوزی وارد کار نشر نمی کنند، مانند مؤسسه های نشر دولتی، وابسته به موسسات خیریه، نهادهای وقفی، مذهبی، عقیدتی، تبلیغی؛ اما همه ناشرانی که ادامه کار و فعالیت آنها در گرو فروش کتاب و بازگشت سرمایه است، به نوعی و به درجاتی در زمره ناشران انتفاعی قرار می گیرند. …

همه ناشرانی که ادامه نشر آنها به بازگشت سرمایه از راه نشر وابسته است، انتفاعی نیستند؛ پاره ای از آنها از محل عایدات نشر، کتابهایی منتشر می کنند که احتمال فروش آنها کم اما دامنه و میزان تأثیر گذاری آنها زیاد است. در واقع ناشر انتفاعی محض ناشری است که به هر کتابی به عنوان کالایی فرهنگی نگاه کند که سود بیشتری نصیب او کند.

ممکن است به این دسته از ناشران در نظر اول به دیده دیگری نگریسته شود، اما اگر به دامنه تأثیر آنها در جامعه توجه کنیم، ارزش این دسته از ناشران نیز به سهم خود آشکار خواهد شد. در نشر موفق، شمار ناشران انتفاعی بسیار است. نشر انتفاعی مادام که سودآوری آن از راه نشر، با برآورده شدن نیازهای علمی- فرهنگی جامعه همراه است، در خدمت جامعه است و برخا احترام، اما چنانچه این نشر بخواهد به هر بهایی از راه نشر سودآوری کند، می و زیانبار و آسیب رسان باشد.  

منبع مبانی نشر کتاب دکتر اذرنگ

آداب و رسوم ،چاپ کتاب تصوف و عرفان ،چاپ کتاب فلسفه اسلامی ، چاپ کتاب کلیات فلسفه اسلامی ، چاپ کتاب تاریخ فلسفه اسلامی و فیلسوفان ،چاپ کتاب تاریخ ایران ، چاپ کتاب مجموعه‌ها (پی آیندها) ، چاپ کتاب تاریخ ایران پیش از اسلام ، چاپ کتاب تاریخ ایران پس از اسلام ، چاپ کتاب قیامها، حکومت پهلوی ، چاپ کتاب انقلاب اسلامی ، چاپ کتاب امام خمینی ، چاپ کتاب جنگ ایران و عراق ، چاپ کتاب تاریخ  ،یپلماسی ، چاپ کتاب سید علی خامنه ای (رهبر)  ،چاپ کتاب روسای جمهور ایران ، چاپ کتاب تاریخ شهرهای ایران، دریاها، جزایر، دریاچه‌ها، رودها، کویرها، کوه‌ها ،چاپ کتاب زبان و ادبیات ایرانی ،چاپ کتاب هنرها و صنایع ظریف ایران ،کتابخانه کنگره ،رده‌بندی دهدهی دیوئی ،مقایسه موضوعی رده‌بندی دیوئی و کتابخانه کنگره، تبدیل پایان نامه به کتاب کلیات ،تبدیل پایان نامه به کتاب مجموعه آثار و پی‌آیندها ،تبدیل پایان نامه به کتاب دائرةالمعارف‌های عمومی ،تبدیل پایان نامه به کتاب ،واژه‌نامه‌های عمومی ،تبدیل پایان نامه به کتاب نمایه‌نامه‌های عمومی ،تبدیل پایان نامه به کتاب موزه‌ها، مجموعه‌ها ،تبدیل پایان نامه به کتاب روزنامه‌ها ،تبدیل پایان نامه به کتاب نشریات ادواری ،تبدیل پایان نامه به کتاب مجامع علمی ،تبدیل پایان نامه به کتاب سال‌نامه‌ها، راهنماها ،تبدیل پایان نامه به کتاب تاریخ تحقیق و یادگیری ،تبدیل پایان نامه به کتاب فلسفه، روان‌شناسی، مذهب ،تبدیل پایان نامه به کتاب منطق ،تبدیل پایان نامه به کتاب فلسفه نظری ،تبدیل پایان نامه به کتاب روانشناسی، فراروانشناسی ،تبدیل پایان نامه به کتاب زیبایی‌شناسی ،تبدیل پایان نامه به کتاب اخلاق ،تبدیل پایان نامه به کتاب مذاهب، اسطوره‌شناسی ،تبدیل پایان نامه به کتاب یهودیت ،تبدیل پایان نامه به کتاب اسلام، بهائیت، عرفان ،تبدیل پایان نامه به کتاب بودائیسم