جایگاه قید – چاپ کتاب 09120617283

مکان قید در جمله، تابع قاعدهٔ خاصی نیست و به‌مفهومِ قید، سبک مقاله و نوع تأکید نویسنده بستگی دارد. بااین‌حال، معمولاً:

۱. قیدهای زمان‌ و مکان، تأکید و نفی در آغاز جمله می‌آیند.
۲. قیدهای حالت و چگونگی پیش از فعل قرار می‌گیرند.
۳. قیدهایی که کلمه‌ای جز فعل را توضیح و تقیید می‌بخشند، پیش از همان کلمه می‌نشینند.
۴. قیدهای مرکب و گروه‌های قیدی در آغاز جمله می‌آیند.

قید زمان در آغاز جمله:
#در_آغاز_نهضت، شعارهای عاشورایی نقشی مؤثر داشتند.

قید حالت، پیش از فعل:
_ حماسهٔ کربلا را باید #عاشقانه تحلیل کرد.

قید توضیح‌دهندهٔ مُسند، پیش از مُسند:
_ رمز پیروزی امام حسین (ع) برای حکیمان #کاملاً آشکار است.

قید مرکب، در آغاز جمله:
#نزد_همه_حق‌جویان، اعتبار حُر به معرفت اوست.