• 924

    چاپ کتاب

ویرایش ترجمه کتاب – 09120617283

مهم‌ترین و مشکل‌ترین کار در ویرایش ترجمه، مقابلۀ جمله به جملۀ متن ترجمه‌شده با متن اصلی است (البته در صورتی که ترجمه مورد اعتماد نباشد).
وظایف زیر برعهدۀ ویراستار متن ترجمه است:
۱. مقابلۀ ترجمۀ کتاب با متن اصلی؛
۲. تصحیح خطاهای مترجم؛
۳. درست کردن جمله‌هایی که تحت‌الفظی ترجمه شده‌اند و درک آن‌ها ناممکن یا سخت است؛
۴.حذف معادل‌های اضافی و نابه‌جا، اضافه کردن مواردی که حین ترجمه از قلم افتاده است یا ارجاع دادن کار به مترجم به‌منظور ترجمه کردن موارد از‌قلم‌افتاده؛
۵. اصلاح خطاهای دستوری؛
۶. یکدست کردن توضیحات و ارجاعات؛