#مصائب_آقای_ویراستار

#معرفی_کتاب
#مصائب_آقای_ویراستار

موضوع کتاب حاضر درباره احوال و شرایط ویراستاران است. این مجموعه گزارشی است درباره حرفه ویراستاری، مصائب آن، معرفی شیوه‌نامه‌های ویرایش و بررسی موضوعاتی نظیر غلط‌های نگارشی و ویرایشی، بحث ترادف واژه‌ها، آسیب‌های زبان، نشانه‌های ویرایشی و ضوابط مادی و حقوقی ویراستاری. در این اثر نگارنده گزارش‌هایی از حرفه شخصی خود (ویراستاری) آورده است. محتوای مطالب بیشتر نزدیک به بیان تجربیات و یافته‌های شخصی یک ویراستار در زمینه ویرایش متون و قوانین حاکم در این حرفه است. کتاب با هدف آشنایی با حرفه ویراستاری و به اشتراک گذاشتن گزارش‌های ویراستار تهیه و تدوین شده است.