فرهنگ جامع زبان فارسی، چاپ کتاب 09120617283

 معرفی_کتاب

فرهنگ جامع زبان فارسی، فرهنگی تاریخی است که از سال ۱۳۷۶ در «گروه فرهنگ‌نویسی» فرهنگستان زبان وادب فارسی تدوین شده است. جلد نخست این فرهنگ (حرف آ) در سال ۱۳۹۲ و جلد دوم آن (ا- اخیی) در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است. جلد‌های بعدی نیز به ترتیب حروف الفبا در سال‌های آینده منتشر خواهند شد.
علی اشرف صادقی که ویراستار ارشد این فرهنگ است، بخش‌هایی از آن را در صفحۀ خود در وب‌گاه academia.edu گذاشته است. این بخش‌ها از این قرارند: اطلاعات کتاب‌شناختی، نام دست‌اندرکاران، سرسخن، پیشگفتار، راهنمای استفاده از این فرهنگ، کلان‌ساختار، کتاب‌نامه‌ها، نشانه‌ها و بخشی جزئی از متن فرهنگ. به دلیل آنکه کامل شدن این فرهنگ به زمان زیادی نیاز دارد، فرهنگستان تصمیم گرفته است بخش‌های تدوین‌شده را به‌تدریج در وبگاه farhang.apll.ir قرار دهد.
http://farhang.apll.ir