شعر شرکت سایپا – چاپ کتاب 09120617283

کوتاه با یکی از محصولات نام آشنای سایپا

عشق را در زندگی ، وابسته کردی ای پراید
شخصِ عزرائیل را هم خسته کردی ای پراید

گفته بودی ترک کردم ، پنج نخ سیگار را
ترک هیچی ، پنج نخ را بسته کردی ای پراید

از بس آدم می کشی ، هی وقت کم می آوری
میلِ یک آلوچه ی بی هسته کردی ای پراید

خودرویی مانندِ وانت ، تک تک آدم می کشد
کشته هایت را اخیراً ، دسته کردی ای پراید

آن قَدَر ایثار کردی ، اسمِ خود را ثبت در
دفترِ آدمکشِ وارسته کردی ای پراید

مثلِ یک خمپاره شصتی ، در میادینِ نبرد
سرنشینان را کمربشکسته کردی ای پراید

با همین اوصاف ، چندین عاشقِ بی سکّه را
باز با یک عشوه ای ، دلبسته کردی ای پراید

آفرین بر همتت ، زیرا در این بیکارگی
شخصِ عزرائیل را هم خسته کردی ای پراید

شاعر : حجت الله مؤمنی – صبح روز دوشنبه ۹۷/۹/۱۹