luvtd ;jhf معرفی کتاب

تاب «دستور زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی» نوشتهٔ «شهرزاد ماهوتیان» استاد زبان‌شناسی، مردم‌شناسی و فلسفهٔ دانشگاه نورث ایسترن کاناداست که توسط مهدی سمائی به فارسی برگردانده شده است. این اثر می‌کوشد زبان فارسی را با رویکرد رده‌شناسی و در چارچوب زبان‌شناسی مدرن بررسی کند که در آن مرزهای زبانی گسسته می‌شود و زبان در قالب‌هایی جهانی توصیف می‌شود. این دستور شامل سه بخش صرف‌، نحو، و واج‌شناسی است و در مباحث آن مقایسه‌هایی نیز بین ویژگی‌های دستوری فارسی و دیگر زبان‌ها انجام شده است.
کتاب، دستوری توصیفی است و در چارچوب بررسی «هم‌زمانی»، زبان محاوره‌ای فارسی تهرانی افراد تحصیل‌کرده را انتخاب و آن را توصیف کرده است. نکته‌های بدیع، ساختار، هدف خاص و مباحث جدید کتاب بر جامعیت و سودمندی آن افزوده است».