چاپ کتاب- 09183775334

مراحل چاپ و نشر یک کتاب چیست؟❓

?پس از اینکه کتاب شما از لحاظ محتوا کامل شد یک قسمت امور اداری و یک قسمت امور اجرایی لازم دارد تا کتاب شما اماده شود و کتاب را در دست خود بگیرید.

مراحل اداری کار مستقل از تیراژ کتاب است و چند قسمت است .اما مراحل اجرایی بسته به تیراژ مورد نظر شما متفاوت است.

?امکان اینکه کتاب در تیراژ کم، مثلا ده نسخه ، منتشر شود هم وجود دارد واز نظر ثبت در رزومه شما هیچ تفاوتی با چاپ کتاب با تیراژ چند هزار نسخه ای ندارد.?

مراحل اداری پیش از تولید کتاب شامل اخذ شابک ، اخذ فهرست نویسی ،اخذ مجوز پیش از چاپ ،میباشد

در پست های اینده درباره مفهوم این مراحل اداری توضیحاتی خواهم داد.

اما برای سرعت گرفتن کار بهتر است مراحل اداری را به یک ناشر بسپارید.

فعلا ما پیش فرض رابر این میگذاریم که خود شما قصد سرمایه گذاری بر کتابتان را دارید و در صورتی که ناشری قبول کند که روی کتاب شما سرمایه گذاری کند خودش این مراحل را برای کتاب انجام خواهد داد

در پست های بعد در چند روز جزییات بیشتری از مراحل چاپ و نشر کتاب خواهم گفت.