چاپ کتاب 09120617283 مشاوره رایگان

نوشته هایتان را فوری به همه نشان ندهید

به احتمال زیاد کارتان هنوز خیلی آماده نیست

افکار و اهدافتان هنوز باهم هم راستا نیست
به دیگران برای تمجید نشان میدهید اما تمجید نمیگیرید
در حالی که هنوز پوست کلفت نشده اید و آسیب پذیرید?

هر ایرادی ممکن است مانند طوفان در خانه مورچه باشد و کلا شما را منصرف کند