ویراستاری چاپ کتاب- ویراستاری 09120617283

ویراستاری

ادات دستوری «را» هم نشانۀ مفعول صریح و هم نشانۀ معرفه است، لذا استعمال «را » پس از اسم نکره غلط است:
⛔️ خانه‌ای را خریدم.
✅ خانه را خریدم/ خانه‌ای خریدم .

ویراستاری

هزینه ویراستاری