• 924
  • 927
  • 926
  • 928
  • 1128

همه چیز در باره چاپ کتاب و نشر و ناشر و انتشارات

مشاوره رایگان چاپ کتاب

09183775334

09120617283

09354752333

 

در رابطه با نشر کتاب قطعا مطالب زیادی شنیده اید اما سری بزنیم به سخنان دکتر عبدالحسن آذرنگ

تعریف نشر کتاب
به دست دادن تعریفی از نشر و ناشر اکنون دیگر کار چندان ساده ای نیست. از دوره اختراع چاپ تا پیش از انقلاب کنونی در عرصه اطلاعات و ارتباطات، که در دهه اخير تأثيرها و پیامدهایش را محسوس و ملموس می یابیم، تعریف نشر و ناشر در قالب یک یا چند جمله ساده، با مخالفتی روبه رو نمی شد. ناشران حلقه پیوندی بودند میان پدید آورندگان از یک سو و خوانندگان از سوی دیگر، ناشران با اندیشه و سرمایه و تخصص خود، دست نوشتهای پدید آورندگان را، یا حتی فکر و پیشنهاد آنان را، به اثر چاپی تبدیل و سپس در میان جامعه پخش می کردند. در واقع چاپ کردن و پخش کردن (چاپخش)، بخش عمده تر یا بخش عمده ای از معنای قلمرو نشر را در بر می گرفت، حال آنکه اکنون دیگر چاپ مهم ترین ابزار نشر نیست، و پخش اثر چاپ شده جای خود را به اشکال دیگری از وارسانی (اشاعه داده است. تحول در ابزارهای اطلاع رسانی و ابزارهای ارتباطی نزدیک برد و دوربرد امکانات دیگری را فراروی نشر اندیشه ها و اطلاعات گشوده است. ناشر هم اکنون لزوم فقط ناشر کتاب نیست. او می تواند آثار را از طریق رسانه ها و ابزارهای اطلاعاتی، مواد دیداری – شنیداری، چندرسانه ایها، بسته های آموزشی و اطلاعاتی با ترکیبی از چند گونه رسانه ارتباطی و به صورت الکترونیکی از راه شبکه های رایانه ای با رسانه های ارتباطی دیگر در اختیار خواستاران آنها قرار دهد. راهها و امکانات جدید، نشر را به عرصه های جدیدی کشانده و حتی در سرشت آن تغییراتی داده | است که لاجرم بر تعریف آن نیز اثر می گذارد. . . . .

نشر، دیگر با چاپ برابر نیست. نشر می تواند از چاپ به عنوان یکی از ابزاری و البته فعلا از مؤثرترین ابزارها، استفاده کند. نشر در واقع عرصه ای است تلاقی گاه پدید آورندگان و خوانندگان است؛ پدید آورنده ای که در پی خواننده خواننده ای که در جستجوی پدید آورنده است، در قلمرو نشر به هم می رسند. ناشر با تشخیص، انتخاب، سرمایه، تجربه و تخصص، پیوند میان این دو را برقرار می سازد ناشر را به یانوس دو چهره، از شخصیتهای اسطوره ای روم باستان، تشبیه کرده اند که یک رویش به پدید آورنده و روی دیگرش به خواننده است و نیز به تعبیری دیگری رویی به گذشته و رویی به سوی آینده دارد. نقش او این است که اثر را از نسخه یگانه منحصر به فرد خارج کند. عمل او به طرز کار منشوری می ماند که تابه ای از نور را بپراکند. او پل ارتباطی، گذرگاه، رسانا و مروج افکار و اندیشه هاست؛ پیوندگاه گذشته، حال و آینده است؛ خدمتگزار علم و فرهنگ و تمدن و حامل و محمل اطلاعات است. ناشر تأثیر گذار است و تابنده و بازتاباننده، و از این رو اگر به وظیفه خود خوب عمل کند و مؤسسه نشر را درست بگرداند، با بهترین فرصتها می تواند آثاری را با کیفیت مناسب تولید، منتشر و پخش کند که بیشترین تأثیر را بر جامعه بگذارد، و بیشترین سودمندی را به بار آورد. این نقش و سهم در فرهنگ و تمدن بشر سهم کوچکی نیست و خوب پیداست ناشری که به وظیفه خود درست عمل نکند، یا خود را در خدمت بشریت و آرمانها و مقاصد انسانی نگذارد، تا چه حد می تواند تأثیرهای مثبت خود را به تأثیرهای منفی تبدیل کند. ناشر، هم می تواند پیش برنده و شتاب دهنده باشد، هم گمراه کننده و بازدارنده. نقش و وظیفه او گسترده و دارای ابعاد مختلف است. در همه حال، نشر از تأثیرگذارترین حرفه هاست و به علت گستردگی دامنه آن، از با اهمیت ترین حرفه هاست.. ….

ناشر

ناشر به فرد، گروه یا نهادی گفته می شود که با مجموعه ای از امکانات و اقدامات فنی و تخصصی به این وظایف می پردازد

– سفارش دادن آثار جدید و فراهم ساختن موجبات پدید آمدن آنها؛
– برگزیدن مناسب ترین کتاب یا پدید آورنده از میان کتابها یا پدید آورندگان مختلف؛
– سفارش دادن کتاب به پدید آورنده ای که بر می گزیند؛ . خواندن و ارزشیابی متن اثر؛
– تعیین سیاست، برنامه و مراحل تولید سه گانه نشر (تولید فرهنگی، فنی – هنری، و چاپی)، که بعدا به آن اشاره خواهد شد؛
– پخشگری (توزیع)، تبلیغ، عرضه و فروش اثر چاپ شده و
– تأمین هزینه های لازم و نیروی فنی همه این مراحل، مدیریت و سرپرستی بر آنها و برقراری هماهنگیهای لازم در میان همه فعالیتهای نشر.

گستره نشر

برای اینکه کتابی منتشر شود و به دست خوانندگان برسد، گروه نسبتا زیادی باید همکاری کنند و هر کدام وظیفه ای و ایفای فن و تخصصی را به عهده بگیرند. این گروهها اركان نشرند و مانند همه ارکان مولد، از محیط خود تأثیر می گیرند. آماده کردن کتاب دست کمی از ساختن بنا ندارد. گاه حتی تنوع تخصصها و سرمایه ای که برای تهیه، تولید و انتشار یک کتاب به کار گرفته می شود، از آنچه در ساختن یک بنا به کار می رود به مراتب بیشتر است. در نشر چاپی، ارکان عمده عبارت اند از:
.. ۱. پدید آورنده یا گروه پدید آورندگان؛ . ۲. ناشر؛
٣. چاپگر؛
۴. پخشگر (که در معنای گسترده پخش کننده و فروشنده، هر دو، را دربر می گیرد).
حوزه ای که ناشر مسئولیت آن را به عهده می گیرد، گسترده تر از بقیه است، زیرا طبیعت دامنه دار نشر آن را با علتها و عوامل بسیاری در تأثیر و تأثر قرار میدهد و خواه ناخواه نشر را با محيطها و فضاهای مختلف مرتبط می سازد

این محیطها و فضاها با ساز و کارهای ویژه خود بر نشر تأثیر می گذارد و هیچ ناشری نمی تواند از تأثیرهای آنها بر کنار بماند. نشر، جزو روند عمومی فعالیتهای جامعه است، و هیچ فعالیتی نمی تواند بی نیاز و بدون وابستگی به فعالیتهای دیگر باشد. فکر و اندیشه و نظری که به مرحله نشر می رسد، از چندین مرحله می گذرد که هر کدام از آنها بازتاب تصمیم، اقدام و عملی اجتماعی است. نشر با مخاطب زنده و دارای واکنش سرو کار دارد. مخاطب نشر گاه ممکن است حتی سراسر جهان، همه آدميان، ولو بالقوه، و گاه تاریخ باشد. چنین مخاطبی طبع می تواند نشر را با مسئولیتی سترگ روبه رو کند. در نمودار ۲ . ۲ حداقل عناصری نشان داده شده است که ناشر به ضرورت کار نشر باید با آنها ارتباط مستقیم داشته باشد. نوع کار و دامنه فعالیت ناشر چه بسا ایجاب کند که ارتباطات او به مراتب از این هم گسترده تر شود. در نمودار ۲-۱۴ چهار خانه مشخص تر و متمایزتر شده است. میان این چهار عنصر و ناشر، ارتباط کاملا نزدیک و مستقیم برقرار است. اگر بخواهیم آن را بهتر نشان دهیم، شاید نمودار ۳-۲ منظور را گویاتر ادا کند

پیوندها را در همه این مراحل، ناشر برقرار می کند و طبیعت این
پیوندها به گونه ای است که اندیشه و اهتمام ناشر می تواند دامنه عمل نشر را وسیع یا به عکس، محدود سازد. وسعت و محدودیت این دامنه به نگرش، دیدگاه، سیاست انتشاراتی، امکانات فنی و میزان و نوع سرمایه گذاریهای مادی و معنوی او وابسته است. دامنه ای که ناشر برای فعالیت خود برمی گزیند، نقش او را به صورت ناشر کنشگر، یا ناشر اثر آفرین، یا ناشر مبتكر تعیین می کند. چنین ناشری وارد حوزه پدید آوردن می شود، و با ایجاد انگیزه های جدید، پدیدآورندگان را به آفرینش آثار تازه بر می انگیزاند

به ناشرانی که به این ترتیب عمل می کنند، صفتهایی نسبت داده اند، مانند: اندیشه ساز، دوران ساز، رویداد آفرین، دگرسازان سیر تحولات، تولید گرانی که دنباله رو وقایع نیستند، پیشاهنگان و پیشتازان رخدادها و مانند آنها. به طور کلی نشر تأثیرگذار نه تنها در سرنوشت فرهنگی جامعه مؤثرتر است، بلکه چه بسا ممکن است در جامعه ای، یا در دوره های تاریخی خاصی، مهم ترین عامل در تحرک و تحول روند فرهنگی جامعه باشد.

ناشر در این چرخه، می تواند و قدرت آن را دارد که دامنه و سرعت را تعیین کند. دامنه و سرعت در نشر از شاخصهای سنجش فعالیت نشر است، و بر پایه آنها می توان دست به محاسباتی کمی و کیفی زد و وضعیت نشر را در جامعه مد نظر سنجید. در تاریخ نشر، به نام ناشران بلند آوازهای بر می خوریم که با نواندیشی، ابتکار، جسارت، پذیرفتن مخاطره های مادی و سیاسی و اجتماعی، در پدید آورندگان انگیزه هایی ایجاد کرده اند که سرانجام به نشر آثار تازه ای انجامیده است. نویسندگان بنامی هستند که اگر ناشر موجبات مادی و معنوی نوشتن را برای آنها فراهم نمی آورد، بعضی از آثاری را که اکنون در دست ما و بخشی از میراث فرهنگی و ارزشمند بشری است، نوشته بودند.
از فراخ شدن گستره نشر که صحبت به میان می آید، خوب است این تصور پیش نیاید که فراخی فقط محدود به افزایش سرمایه، امکانات یا علتها و موجبات مادی است. در نشر، هیچ گاه نباید اهمیت روابط معنوی، مناسبات، پیوندها و تفاهمهای انسانی نادیده گرفته شود. خلق و خو و سرشت کار پدیدآورندگان به گونه ای است که معمولا مناسبات صمیمانه و تفاهمهای عمیق آنها با ناشر، می تواند سایر عوامل را تحت الشعاع قرار دهد. پدیدآورندگانی را می شناسیم که آثار خود را با اعتماد و اطمینان کامل به ناشر سپرده اند یا به سفارش و توصیه او اثری را نوشته اند، در حالی که انگیزه های مادی و سایر انگیزه ها در درجه اول اهمیت قرار نداشته است. به تعبیر یکی از صاحب نظران نشر، فعالیتهایی هست که حکم کلید برق را دارد، و اگر راه بیفتد، چه بسا فعالیتهایی بسیار وسیع تر را به کار بیندازد. نشر از جمله این گونه فعالیتهاست، زیرا خصلت انگیز شگری دارد و به سان اهرم عمل می کند. انتشار آثار چاپی، کلید تحولات آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و بسیاری زمینه های دیگر است، گاه در سطح جهانی و گاه در سطح ملی و محلی (3. Smith
, 1966 , p ).

 

عاملهای مؤثر در نشر

ناشرانی را سراغ داریم که از نظر پشتوانه مالی هیچ مشکلی ندارند؛ هر قراردادی بخواهند با هر پدید آورنده ای می بندند، و با این وصف در کار خود موفق نیستند. ناشرانی را می شناسیم که از لحاظ امکانات فنی و چاپی با هیچ مشکلی روبه رو نیستند، اما اینها هم در صحنه نشر توفیق زیادی ندارند؛ زیرا نشر از عاملهای گوناگونی تأثیر می گیرد، عاملهایی که در جوامع، موقعیتها و زمانهای متفاوت تغییر می کند. ناشری در کار خود موفق است که بتواند دامنه، تأثیر و قدرت عمل این عاملها را درست بشناسد و آمیزه متناسبی از آنها را در کار نشر خود راه دهد. از میان عاملها به چند عامل مهم تر اجمالا اشاره می کنیم:
 1. سرمایه کافی مادی. ناشر باید سرمایه با اعتبار لازم برای جذب سرمایه و سهام را در اختیار داشته باشد. ناتوانی و تأخیر در پرداختهای نقدی ممکن است سبب شود ناشر، نشر آثاری را از دست بدهد. در کشورهایی که نشر صنعتی سودآور است، ناشران می توانند عده ای را به سرمایه گذاری در نشر تشویق کنند. تضمین _
بازگشت سرمایه و سود سرمایه در نشر، می تواند نشر را به فعالیتی پررونق تبدیل کند و بر اثر رونق آن، در رشد و غنای فرهنگی جامعه تأثیر بگذارد. . ۲. دانش فنی و مهارت شغلی – تخصصی. اهمیت بضاعت فنی، فرهنگی و تخصصی ناشر از اهمیت بضاعت مادی او کمتر نیست. شاید بتوان بسیاری از چیزها را به کمک پول و سرمایه به دست آورد، اما دانشها و شناختها همیشه از این راه به دست نمی آید. ناشر می تواند از راههای مختلف دانش فنی و تخصصی لازم برای نشر را تأمین کند، که اصلی ترین آنها راه آموزش و جلب مشارکت فکری، فنی و تخصصی است.
. 3. علاقه و دلبستگی فرهنگی. موفقیت در کارهای علمی و فرهنگی، بدون عشق و علاقه حقیقی و بی شائبه به دست نمی آید. نشر، فعالیتی است ماهیتا فرهنگی، هرچند که از چنبره قوانین اقتصادی خارج نیست. نشر در خدمت فرهنگی است و ناشری که با فرهنگ بیگانه باشد، نمی تواند در این عرصه جایگاهی از آن خود بیابد. . ۴. آرمان و هدف. ناشر باید بداند از کجا آغاز می کند و به کجا میخواهد برسد. نشر بدون هدف، قایقی است دستخوش موج و توفان. بررسی کارنامه ناشران بزرگ و موفق نیز نشان میدهد که هیچ کدام آنها بدون آرمانهای بلند و هدفهای بزرگ به موفقیت دست نیافته اند. نشر، در بلندمدت حاصل تلاشها را نشان می دهد و اقدامات بلندمدت معمولا بدون آرمان به نتیجه نمی رسد. – ۵. مناسبات خوب، قابل اتکا و اطمینان با پدید آورندگان و عناصر تولید کننده کتاب. رابطه خوب در نشر مانند ایجاد، توسعه و نگاهداری راههای ارتباطی است. ناشرانی بزرگراه در اختیار دارند و ناشرانی کوره راه. ناشری که راه هموار ارتباطی داشته باشد، به آسانی می تواند سرمایه مادی و معنوی خود را در عرصه نشر جابه جا و منتقل کند. به ویژه در کشورهایی چون ایران که مناسبات فردی از روابط نهادین کارآمدتر است، روابط خوب ناشر از کارسازترین عوامل کار اوست. آثار با اهمیتی را سراغ داریم که فقط بر اثر رابطه مناسب، اعتمادهای دوستانه و مانند آنها چاپ و منتشر شده است، و گرنه اهرم مادی و اهرمهای دیگر نمی توانست از عهده آن برآید.

بررسی کارنامه ناشران بزرگ و موفق در این زمینه هم نشان می دهد که شیوه سلوک آنها با پدید آورندگان و جلب همکاری عوامل مؤثر در تولید در نشر، از عمده ترین سببهای کامیابی آنهاست. . ۶. آینده نگری و دوربینی. نشر ماهیتا آینده نگر و آینده گراست. ناشر موفق ناشری است که بازار ناموجودی را در آینده موجود می کند، خواننده می سازد، رویداد فرهنگی می آفریند و بر حرکت جامعه تأثیر می گذارد. آینده نگری موفق مستلزم شناخت و آگاهی عمیق از نشر، بررسی و مطالعه، و گاه نیز داشتن شم انتشاراتی است. در تاریخ نشر ایران ناشرانی را می توان مثال زد که در زمینه نشر تحصیل و تخصص نداشته اند، اما با شامه و احساسی قوی دست به کارهایی زده اند که نتیجه مؤثر آنها بعدا دیده شده است. البته «شم انتشاراتی» ممکن است تعبیر دقیقی نباشد، یا از آن سوء تعبیر و سوء استفاده شود. کار کردهای ناشر در بلندمدت است که می تواند نشان دهد شم انتشاراتی او تا چه حد دقیق و حساس بوده است. | . ۷. مخاطره پذیری. همه محاسبه ها و معادله ها در کار نشر، پیشاپیش معلوم نیست. ناشر مطمئنا ناگزیر است محاسبه های خود را درست انجام دهد، اما در معادله های نشر همه متغیرها را نمی توان از پیش به دقت و با اطمینان محاسبه کرد، و همیشه باید حاشیه ای برای مخاطره در نظر گرفت. گاه کتابی به رغم ارزیابیهای مثبت در بازار، موفقیت به دست نمی آورد و گاه به عکس. گاه تغییر سیاستها و تغییر مشی حکومتها نسبت به برخی آثار حساسیت نشان می دهد، یا تغییر یافتن گرایشها و سلیقه های فرهنگی جامعه، مسیر و سرنوشت آثار را عوض می کند. عامل انسانی و واکنشهای انسانی را همیشه نمی توان با قطعیت پیش بینی کرد. در واقع کتاب که منتشر می شود، ممکن است زندگی دیگری را، سوای آنچه ما در تصور داشته ایم آغاز کند. این عاملها، هرچند به نسبتها و شیوه های مختلف، در کار همه ناشران بزرگ جهان و ایران دیده شده است، برخی در کار بعضی ناشران برجسته تر، و در کار عده ای دیگر کمرنگ تر است. اما نمونه ناشران موفق نشان می دهد که عاملهای مؤثر در کار آنها با نسبتهایی متوازن و متعادل با یکدیگر ترکیب شده است.

صنعت نشر کتاب

نشر کتاب در عین حال به معنای تولید صنعتی با تولید الکترونیکی کالایی فرهنگی، یعنی کتاب است. کتاب، پس از مراحل پدید آمدن، و از زمانی که روند تکثیر آن آغاز می شود، ماده تولید صنعتی است و تابع قواعدی که بر صنعت تولید همه کالاهای فرهنگی حاکم است. شیوه هایی که در دنیای امروز در روند تولید و تکثیر کتاب به کار می رود، کاملا صنعتی و بعضا الکترونیکی شده است. از این رو نشر کتاب، صنعتی است در کنار سایر صنایع بزرگ دیگر و نه کمتر از آنها. حجم عظیم سرمایه ای که در سراسر جهان در عرصه نشر به کار گرفته می شود، مغزها، اندیشه ها، هنرها، استعدادها و تخصصهایی که از گوشه و کنار جهان در خدمت نشر قرار می گیرد، مجموعه صنایع و فعالیتهای اصلی و جنبی که با نشر ارتباط کاملا نزدیک دارد، روی هم صنعت نشر را، به ویژه حدودا از نیمه سده ۲۰م، در شمار سایر صنایع عمده جهان قرار داده است. سهام برخی از مؤسسه های بزرگ انتشاراتی جهان، اکنون مانند سهام بسیاری از شرکتهای بزرگ خرید و فروش می شود.
و محصول صنعت نشر، البته کالای صرف اقتصادی نیست، بلکه محصولی فرهنگی، اجتماعی و آموزشی نیز هست و از همین رو دامنه ای که صنعت نشر پیدا می کند، دست کم از لحاظ نفوذ و تأثیر با سایر تولیدات صنعتی عینا قابل مقایسه نیست. و صنعت نشر کتاب، مادام که کتاب رسانه اطلاعاتی و ارتباطی کارآمدی باشد، در افزایش و گسترش است. پیش بینیها نیز نشان نمی دهد که در آینده از کار آمدی کتاب، دست کم تا جایی که می توان دید، کاسته شود.
به این دلیل و نیز به دلایل دیگر، سرمایه گذاری در زمینه تولید کتاب تا مرحله ای که اکنون می توان پیش بینی کرد، کاهش نخواهد یافت و صنعت نشر کتاب در عرصه جهانی به حیات مولد خود ادامه خواهد داد. البته صنعت نشر در کشورهای غیر پیشرفته، و به ویژه در کشورهای جهان سوم، هیچ گاه رونق کشورهای پیشرفته را نداشته است برای علتها و دلایل نگاه کنید به: فصل ۱۶: «مانعهای رشد و توسعه نشر کتاب در کشورهای جهان سوم»).

منبع مبانی نشر کتاب دکتر عبدالحسین اذرنگ

 

مشاوره رایگان چاپ کتاب

09183775334

09120617283

09354752333

 

 

کنم,درخواست کمک برای چاپ کتاب, چاپ کتاب شعر شما, چاپ کتاب شعر, انتشارات برای چاپ کتاب شعر, انتشارات معتبر برای چاپ کتاب,انتشارات چاپ کتاب,انتشارات برای چاپ رمان,بهترین انتشارات برای چاپ کتاب,بهترین انتشارات چاپ کتاب شعر,چاپ رمان,چاپ کتابهای کودکانه,بهترین انتشارات چاپ کتاب اموزشی,چاپ رمان شما,نحوه چاپ رمان,مراحل چاپ رمان,هزینه چاپ کتاب شعر,هزینه چاپ کتاب رمان,نوشتن مقاله isi,مقاله آی اس آی,نوشتن مقاله آی اس آی,چگونگی چاپ رمان,ناشر برای چاپ رمان ,فراخوان چاپ کتاب,فراخوان چاپ کتاب شعر,فراخوان چاپ کتاب رمان,چاپ کتاب از اشعار شما,چاپ کتاب با قیمت کم,چاپ کتاب با هزینه ناشر,چاپ کتاب با نازلترین قیمت,چاپ کتاب با هزینه شخصی,چاپ کتاب با قیمت پایین,چاپ کتاب در تیراز کم,چاپ کتاب در تعداد کم,چاپ کتاب سریع, چاپ کتاب در کمترین زمان,نوشتن کتاب برای رزومه,خرید حق التالیف کتاب,خرید کتاب به اسم خود برای رزومه,چاپ کتاب ترجه شده, ترجمه کتاب,چاپ کتاب انتشارات,ناشر برای چاپ کتاب ترجمه شده,چاپ کتاب ناشر,چاپ کتاب از روی pdf,برای چاپ کتاب,برای چاپ کتاب چه باید کرد,پایگاه چاپ کتاب,پروسه چاپ کتاب,چاپ کتاب ترجمه,چاپ کتاب تخیلی,چاپ کتاب داستانی,چاپ کتاب حتی یک جلد,چاپ کتاب حتی 1 جلد,چاپ کتاب جدید,هزینه چاپ کتاب چقدر است,چاپ کتاب در چاپخانه,برای چاپ کتاب چه باید کرد,چگونگی