• 924

    چاپ کتاب

معرفی کتاب اهمیت تربیت جنسی و سازندگی کودکان و نوجوانان در خانواده

اهمیت تربیت جنسی و سازندگی کودکان و نوجوانان در خانواده

Children and teenagers Sexual education in the family

مجید زارعی Majid Zarei

مهرزاد امیدوارMehrzad Omidvar

دنیا پارسا جلودارDonya Parsa jelodar

ویژگی های عصر کنونی هدایت جنسی کودکان، نوجوانان وجوانان را دو چندان ساخته است. بر صاحب نظران حوزه تربیتی و دینی و مشاوران است که با توجه به مقتضیات سنی و زمانی راهکارهای مناسب ارائه دهند. تربیت جنسی باید در یک برنامه ریزی زمان بندی شده، متناسب با مقتضیات سنی و پیروی از عقل و مبتنی بر شناخت نیازها و قابلیت های فراگیران صورت گیرد. عدم توجه به شرایط سنی، ذهنی و فکری در هر مرحله از رشد و طرح شتاب زده مسائل جنسی می تواند آسیب زا باشد و منجربه ناهنجاری هایی ژرف و فراگیر شود که با فلسفه تربیت و رشد ناسازگار باشد.با توجه به نیاز نهاد های تربیتی و اهمیت آموزش صحیح مسائل جنسی در خانواده های ایرانی در زمینه کتاب های آموزشی، بر آن شدیم تا بر اساس نیاز به آموزش و ارائه اطلاعات تربیتی کتابی در خصوص تربیت جنسی و سازندگی کودکان و نوجوانان تهیه شود.

بنابراین؛ بدون تردید تهیه چنین کتابی با توجه به اطلاعات و پژوهش های اندک و وسعت و پیچیدگی موضوع در این خصوص توسط مترجمان و مولفان متعدد خالی از اشکال نیست. با وجود این گروه مولفان درحد ممکن تلاش کرده اند تا ضمن رعایت یکنواختی مطالب و دقت در جوانب علمی موضوع از ساده ترین بیان ممکن برای طرح مفاهیم تربیت جنسی استفاده کنند. امید است مطالب نگاشته شده و راهکارهای استاندارد و علمی در این کتاب مورد استفاده کارآمد و اثربخش مخاطبان گرامی این کتاب قرارگیرد.