شعر شب یلدا – چاپ کتاب 09120617283

شریح طنزآمیز یلدای امسال

چه آجیلی گران دارد ، شبِ یلدای امسالت
چرا رنگِ خزان دارد ، شبِ یلدای امسالت ؟

خبر از مغزِ فندق نیست در یلدای ایرانی
شکنجه بی امان دارد ، شبِ یلدای امسالت

کسی دیگر درونِ دیس ، بادامی نمی ریزد
یقیناً ارمغان دارد ، شبِ یلدای امسالت

مگر تصویرِ آجیلی ، میانِ سفره بنشیند
که کلّی قهرمان دارد ، شبِ یلدای امسالت

شباهت بیشتر دارد به یک آئینِ ترحیمی
نه ماهیّت ، نه جان دارد ، شبِ یلدای امسالت

نه تخمِ ژاپنی دارد ، نه بادمجان ، نه خرمالو
سکوتی بیکران دارد ، شبِ یلدای امسالت

مویزی با رفیقش مغزِ گردو ، تلفنی می گفت
شبی خرماپزان دارد ، شبِ یلدای امسالت

خبر از دُلمه های بی ریا ، از فالِ حافظ نیست
فقط اشکی روان دارد ، شبِ یلدای امسالت

سرِ جوراب بازی ها ، کسی لطفی نمی بیند
به دل دردی نهان دارد ، شبِ یلدای امسالت

صفای خانه ها را با گرانی باز می دزدند
فراوان شوکران دارد ، شبِ یلدای امسالت

برای بار پنجاهم ، به من فرمود گلماجی
چه آجیلی گران دارد ، شبِ یلدای امسالت

شاعر : حجت الله مؤمنی – شب جمعه ۹۷/۹/۲۳