شرایط متقاضی پروانه نشر

شرایط متقاضی پروانه نشر

– تابعیت جمهوری اسلامی ایران

– نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر به تأیید مراجع ذی ربط و برخورداری از حسن شهرت

– محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر و عدم فعالیت بر ضد نظام جمهوری اسلامی

– حداقل سن ٢٧ سال کامل برای مجردین و ٢٥ سال کامل برای متأهلین

– انجام خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن معافیت دایم

– داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

– داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیربط

– صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی

مدارک مورد نیاز
تقاضای مجوز بصورت حقیقی(فردی):

١- تقاضای تأسیس انتشارات (فرمهای پیوست می بایست حتماً بصورت تایپ شده تکمیل و تحویل گردد)

٢- پنج قطعه عکس ٤×٣

٣- تصویر تمام صفحات شناسنامه / تصویر پشت و رو از کارت پایان خدمت/ تصویر پشت و رو از کارت ملی/ تصویر آخرین مدرک تحصیلی حداقل لیسانس از دانشگاهی که مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد ( تمام موارد مندرج در این بند می بایست در دفتر خانه اسناد رسمی برابر با اصل گردد )

٤- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از پلیس +١٠

٥- تصویر از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی بدون نیاز به برابری اصل

تقاضای مجوز بصورت حقوقی :

١- ارائه تمام مدارک فوق برای مدیر مسئوول و تمامی اعضای اصلی هیئت مدیره موسسه متقاضی

٢- ارائه معرفی نامه مدیرمسئوول از سوی اعضای هیئت مدیره شرکت مبنی بر معرفی فرد نامبرده بعنوان مدیر مسئول انتشارات

٣- ارائه اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی موسسه متقاضی

· متقاضیانی که دارای تالیف (حداقل پنج مورد) می باشند می بایست اصل و کپی از شناسنامه کتب خود را در زمان تحویل مدارک به همراه داشته باشند تا از آزمون مربوطه معاف گردند.

· دارا بودن مدرک دکترا (ارائه اصل مدرک دکترا الزامی است) یا دارا بودن مدرک کارشناسی چاپ و نشر حائز امتیاز در آزمون مربوطه می باشد.

· حضور متقاضی درخواست در زمان تحویل مدارک الزامی می باشد.

· متقاضیان شرکت در آزمون می توانندعلاوه بر اطلاعات فردی و تجربی در زمینه قوانین و مقررات،تولیدات فرهنگی و صنعت چاپ و نشر جهت تکمیل دانش خود به منابع ذیل مراجعه نمایند:
_ گام های اصلی در نشر کتاب نوشته عبدالحسین آذرنگ / به آدرس خیابان انقلاب خیابان منیری جاوید نبش بازارچه کتاب فروشگاه ققنوس مراجعه فرمایید.
_مجموعه آشنایی با صنعت چاپ نوشته سید جلیل شاهری/ به آدرس خیابان شریعتی بین اتوبان همت و حسینیه ارشاد ،دانشکده مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.

جهت ارائه درخواست ، مدارک مذکور را پس از تکمیل به ” اداره ارشاد شهر تهران ” با نشانی: خیابان شهید مطهری، مابین امیر اتابک و سهروردی ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران ، طبقه دوم ، واحد انتشارات تحویل فرمایید

دانلود فرم مشخصات فردی

دانلود فرم درخواست