خطای دستوری

#تناسب_نهاد_و_گزاره

گاهی میان نهاد و گزاره هیچ تناسبی نیست؛ مانند:

_ زادگاه او ایران است؛ اما اکنون در خارج زندگی می‌کند.
در این جمله گزارهٔ دوم تناسبی با نهاد جمله ندارد؛ زیرا در این جمله یک نهاد «زادگاه» و دو گزارهٔ «است» و «زندگی می‌کند» وجود دارد.
آیا فعل دوم «زندگی می‌کند» قابل استناد به زادگاه است؟ یعنی زادگاه او اکنون در خارج زندگی می‌کند؟!
شکل صحیح جمله:

✅ زادگاه او ایران است؛ اما وی اکنون در خارج زندگی می‌کند.

در جملهٔ تصحیح‌شده دو نهاد «زادگاه و وی» و دو فعل «است و زندگی» وجود دارد که سبب تناسب نهادها و گزاره‌ها شده است. جملهٔ بالا را می‌توان این ‌گونه هم بازنویسی کرد:
_ او در ایران به دنیا آمد؛ اما اکنون در خارج زندگی می‌کند.